Arbeidsongeschiktheid

Wordt een medewerker ziek en is deze na 2 jaar nog niet (volledig) aan het werk, dan valt dit onder de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). 

Het gevolg kan zijn dat het inkomen van uw medewerker behoorlijk omlaag gaat. 

De WIA-uitkeringen via UWV hebben namelijk een salarisgrens/maximum premieloon. 

Om een terugval in inkomen op te vangen, kunnen uw medewerkers gebruik maken van het WIA-Arbeidsongeschiktheidspensioen.